УКБС звертає увагу Нацбанку на iснуючi проблеми у рефiнансуваннi банкiв, що негативно впливають на їх лiквiднiсть

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз", узагальнивши ситуацiю, що склалася при проходженнi процедури оформлення кредитiв рефiнансування НБУ, звертає увагу на iснуючi проблеми, що погiршують лiквiднiсть всiєї банкiвської системи, i пропонує шляхи їх вирiшення.
Проаналiзувавши лист НБУ вiд 12.06.09р. N 47-312/9436-11348 щодо припинення видачi кредитних коштiв через "зволiкання керiвництва банкiв щодо освоєння видiлених на рефiнансування коштiв", УКБС зазначає наступне:

1. Сьогоднi вiдсутнi чiткi вимоги щодо формування застави за кредитами НБУ i це серйозно затягує процедуру оформлення кредитних договорiв на невизначений термiн, що створює невиправданi ускладнення в отриманнi банками видiлених на рефiнансування коштiв.

УКБС зауважує, що НБУ в разi неповернення кредиту має можливiсть на безакцептнiй основi списати кошти iз коррахунку банку в НБУ, отримати погашення кредиту вiд позичальника (у разi переведення прав на НБУ по кредитному договору) i тiльки пiсля цього звернути стягнення на майно, яке надане в заставу.

2. Вiдсутнiй єдиний порядок реалiзацiї прийнятих Правлiнням НБУ рiшень на рiвнi структурних пiдроздiлiв НБУ, що породжує масу проблем, пов'язаних iз неоднозначним трактуванням постанов НБУ, що регулюють порядок кредитування банкiв на пiдтримку лiквiдностi. До того ж ситуацiя ускладнюється тим, що в рiзних пiдроздiлах територiальних управлiнь НБУ вiдсутнi єдинi пiдходи до розумiння та вирiшення проблемних питань рефiнансування.

Самi критерiї погодження кредитних договорiв, майновi права за якими оформлюються в заставу, залишаються нечiткими та незрозумiлими не тiльки для банкiвських установ, а й для доповiдачiв Нацбанку на тематичних семiнарах з питань оформлення кредитiв на пiдтримку лiквiдностi, говорять експерти УКБС.

3. Присутнiй iстотний вплив суб'єктивного фактора на процедуру оформлення застави. Мають мiсце численнi випадки неаргументованої вiдмови у прийняттi в заставу майнових прав по ряду кредитних договорiв з боку керiвництва територiальних управлiнь НБУ, незважаючи на повну вiдповiднiсть кредитних справ затвердженим вимогам НБУ.

Така ситуацiя, що склалася при проходженнi процедури оформлення кредитiв рефiнансування НБУ, у результатi призводить до того, що рiшення про прийнятнiсть або неприйнятнiсть застави приймає керiвництво територiальних управлiнь НБУ, виходячи iз власних суб'єктивних уявлень та мiркувань про вартiсть та лiквiднiсть нерухомого майна, наданого в iпотеку за кредитним договором, майновi права за якими оформлюються в заставу НБУ, зазначають в УКБС.

В Асоцiацiї вважають, що такi дiї конкретних виконавцiв територiальних управлiнь НБУ фактично свiдчать про їх упередженiсть щодо надання кредитiв рефiнансування тим чи iншим банкiвським установам, про ревiзiю рiшень Правлiння НБУ, та дозволяють зробити висновок про наявнiсть надмiрного впливу суб'єктивних факторiв на процедуру оформлення застави пiд кредити рефiнансування.

УКБС звертає увагу регулятора, що всi перерахованi обставини щодо отримання кредитiв рефiнансування призводять не лише до затягування у вирiшеннi питання, а й тягнуть за собою невиправданi збитки банкiв, пов'язанi iз оформленням документiв (сплата за експертну оцiнку, її актуалiзацiю, нотарiальнi послуги та iн.), призводять до невиконання рiшень Правлiння НБУ щодо видiлення банкам кредитiв рефiнансування i створюють пiдґрунтя для зловживань та корупцiї на мiсцях.

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" звертається до керiвництва Нацбанку з проханням розiбратися в ситуацiї щодо неотримання рефiнансування банками та пропонує необхiднi шляхи вирiшення.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd