УКБС визначив проблеми законодавчого врегулювання дiяльностi банкiв

Вiдбулося засiдання Спостережної ради Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз". В ходi засiдання були обговоренi актуальнi питання, що виникають в дiяльностi банкiв через недосконалiсть дiючої нормативно-правової бази, наявнiсть проблем примусового стягнення заборгованостi, iснування невиправданих обмежень у сферi iноземного iнвестування, внесення змiн до порядку розрахунку резерву пiд кредитнi ризики та iн.
Спостережною Радою розглянуто питання щодо безпiдставно встановленої монополiї з питань оцiнки арештованого майна, яка позбавляє можливостi призначати для проведення оцiнки iнших компетентних i сертифiкованих суб'єктiв оцiночної дiяльностi. Це призводить до невиправданих зволiкань, зловживань, а в деяких випадках унеможливлює продаж iпотеки з повторних торгiв. Як наслiдок - фiнансовi установи змушенi брати на баланс майно для упередження його втрати та купляти непрофiльнi активи замiсть повернення кредитних коштiв. Крiм того, внаслiдок здiйснення доплат рiзницi мiж оцiночною вартiстю заставленого майна та сумою боргу за виконавчим документом виводяться оборотнi кошти банку.

Судова практика йде шляхом можливостi оскарження не самого висновку оцiнювача, а лише дiй або бездiяльностi державного виконавця з питань призначення та проведення оцiнки. Тому для вирiшення проблеми та усунення монополiї щодо призначення оцiнщика майна вирiшено звернутися до Мiн'юсту та iнших уповноважених державних органiв.

Iншим питанням порядку денного стало обговорення постанови НБУ вiд 23.12.2009 N763 "Про порядок здiйснення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi банкiв за 2009 рiк", якою фактично висунутi вимоги по докапiталiзацiї банкiв у термiни до 1 сiчня 2011 року. Вимога постанови щодо збiльшення розмiру капiталу банкiв не вiдповiдає Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правовим актам НБУ, що регулюють визначення капiталу фiнансових установ та дотримання економiчних нормативiв.

Серед проблем, якi створює постанова, зазначено про заборону при здiйсненнi "стрес-тестування" враховувати для розрахунку чистого кредитного ризику заставу у виглядi практично будь-якого майна, крiм нерухомостi. Водночас, нормативнi акти НБУ передбачають врахування таких видiв забезпечення (постанова НБУ вiд 06.07.2000 N 279).

Ще одним актуальним питанням, що було розглянуто на засiданнi стали змiни до порядку реєстрацiї iноземних iнвестицiй та порядку торгiвлi iноземною валютою (постанова НБУ N 762 вiд 23.12.2009). З прийняттям вказаної постанови фiнансовим установам заборонено придбання iнвалюти для виплати клiєнту суми вкладу (депозиту), розмiщеного в iноземнiй валютi. Така операцiя має здiйснюватись банком за рахунок власних коштiв в iнвалютi. УКБС виступає за скасування вказаної заборони.

"Експерти нашої Асоцiацiї наголошують на необхiдностi невiдкладного прийняття Верховною Радою України проекту Закону "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (щодо кредитування та стимулювання iноземних iнвестицiй)". На думку представникiв банкiвської спiльноти цей документ дозволить усунути обмеження у галузi iноземного iнвестування та мiжнародного кредитування, якi не вiдповiдають свiтовiй практицi, - зауважила, пiдводячи пiдсумки Спостережної ради, Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер. - Для цього УКБС звернеться iз проханням термiново прийняти цей законопроект".
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd