УКБС: Консолiдацiя банкiвських установ для оздоровлення нацiональної економiки

На початку березня 2010 року пройшла прес-конференцiя, присвячена 16-й рiчницi Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз". В ней взяли участь Перший вiце-президент УКБС - Борис Тимонькiн, Голова Координацiйної Ради УКБС - Борис Соболєв, Генеральний директор УКБС - Галина Олiфер, Голова комiтету УКБС з питань взаємодiї з громадськiстю та ЗМI - Олександр Новiков, керiвник робочої групи УКБС - Петро Барон.
Створена у 1994 роцi 20 київськими банками органiзацiя сьогоднi об'єднує понад 90 фiнансово-кредитних установ з усiх регiонiв України, представництва закордонних фiнансових установ та має статус всеукраїнської органiзацiї. УКБС було створено з метою сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи, захисту прав i системних iнтересiв банкiв, їх акцiонерiв та клiєнтiв, координацiї зусиль представникiв банкiвської спiльноти для вирiшення завдань, що стоять перед грошово-кредитною системою країни. Основним завданням асоцiацiї є участь у формуваннi сприятливого правового поля для розвитку i функцiонування банкiвської системи та економiки України.

До складу Спостережної Ради УКБС входять найактивнiшi та найавторитетнiшi представники банкiвської спiльноти, серед яких керiвники Правекс-Банку, Укрсоцбанку, Ощадбанку, Агрокомбанку, банку "Форум", Приватбанку, ВiЕйБi Банку та iн.

УКБС має налагодженi конструктивнi взаємовiдносини та активно спiвпрацює iз державними органами законодавчої та виконавчої влади - Верховною Радою, Нацiональним банком, Радою Нацiональної безпеки та оборони, Адмiнiстрацiєю Президента України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, Державною податковою адмiнiстрацiєю, Мiнiстерством юстицiї, Мiнiстерством економiки, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Антимонопольним комiтетом, Державним комiтетом з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Київською мiською державною адмiнiстрацiєю та iн. Експерти Асоцiацiї працюють у складi громадських колегiй, рад, робочих груп, утворених при зазначених державних органах, що дозволяє впливати на вироблення та прийняття владних рiшень.

За час iснування Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" експертами опрацьовано сотнi проектiв законодавчих та нормативно-правових актiв, а також iнiцiйовано вирiшення великої кiлькостi питань щодо захисту прав та законних iнтересiв фiнансово-кредитних установ, їх акцiонерiв, клiєнтiв та вкладникiв банкiв.

За останнi 2 роки УКБС опрацьовано 374 законопроекти ВРУ, пiдготовлено та внесено до профiльних комiтетiв зауваження та пропозицiї до 112 законопроектiв.

Протягом 2008-2009 рр. основнi зусилля Асоцiацiї були спрямованi на розробку та реалiзацiю заходiв щодо мiнiмiзацiї негативного впливу свiтової фiнансової кризи на банкiвську систему України.

За цей час УКБС забезпечено:

• недопущення масового вiдтоку коштiв iз банкiвської системи;

• зниження норм резервування коштiв за залученими уповноваженими банками депозитами i кредитами в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв;

• розширення перелiку видiв забезпечення пiд надання банкам рефiнансування;

• включення 100% субординованого боргу в капiтал банку;

• зняття обмеження на здiйснення операцiй з iноземними валютами рiзних груп класифiкатора, зокрема з росiйським рублем;

• прийняття та пiдписання Президентом України Закону "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з метою подолання негативних наслiдкiв фiнансової кризи" вiд 23.06.2009 р. N 1533-IV, яким удосконалений порядок вiдшкодування банками безнадiйної заборгованостi за рахунок страхового резерву, а також надано право банкам включати до складу валових витрат 100% сукупного розмiру страхового резерву та сплачувати податок на прибуток з фактично отриманих, а не нарахованих доходiв вiд здiйснення кредитних операцiй;

• припинення негативної практики визнання окремими судами за позовами недобросовiсних позичальникiв недiйсними кредитних договорiв в iноземнiй валютi;

• вiдновлення права банкiв на звернення стягнення на предмет iпотеки на пiдставi виконавчого напису нотарiуса до закiнчення строку дiї основного зобов'язання та iпотечного договору;

• звiльнення вiд оподаткування ПДВ операцiй банкiв iз заставним (в тому числi iпотечним) майном, на яке було здiйснено стягнення та iн.

Захищаючи iнтереси банкiвської спiльноти, УКБС враховує також i соцiальну складову, забезпечуюючи захист пересiчних громадян. Зокрема, за iнiцiативою УКБС запроваджено спецiальнi валютнi аукцiони для задоволення потреб клiєнтiв у валютi за курсом нижче ринкового з метою погашення заборгованостi за кредитами та iн.

Крiм того, подовжено до 1 сiчня 2013 року мораторiй на оподаткування вiдсоткових доходiв населення за банкiвськими вкладами; врегульовано питання реструктуризацiї кредитної заборгованостi, введено на 2009-2010 рр. мораторiю на стягнення житлової iпотеки в зв'язку з порушенням позичальниокм термiнiв платежiв. А також у 3 рази збiльшено розмiр гарантованого вiдшкодування вкладникам банкiв-учасникiв Фонду гарантування внескiв та знижено тарифи "Вестерн Юнiон" для населення.

Серед питань, над вирiшенням яких зараз працюють експерти УКБС: удосконалення дiючого законодавства, що регулює дiяльнiсть банкiв; недопущення посилення фiскального тиску на платникiв податку; вирiшення проблем рефiнансування, резервування та валютного регулювання; застосування приницпово iншого пiдходу для оснащення касових вузлiв вiдповiдно до мiжнародної практики; захист прав кредиторiв; забезпечення поточної платоспроможностi фiнансових установ; пiдтримка лiквiдностi банкiв та пом'якшення нормативних вимог.

Вiдповiдаючи на питання журналiстiв, учасники прес-конференцiї зупинилися на питаннях правового врегулювання проблеми вiдтермiнування переоснащення касових вузлiв, введення мораторiю на повернення депозитiв, перспектив поновлення кредитування для населення, малого та середнього бiзнесу, повернення довiри до банкiв та iнших.

"УКБС спрямовує свiй iнтелектуальний потенцiал на пiдвищення надiйностi та стабiльностi фiнансово-кредитної системи України та вiдновлення довiри населення до банкiв, як основи ефективного функцiонування економiки, шляхом створення цивiлiзованого правового поля, адекватної системи оподаткування та сприятливих умов для ведення бiзнесу,"- зазначила Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер.

"Пiсля того як перша хвиля кризи пройшла кредитування населення повєртається. Це обумовлено необхiднiстю розвитку бiзнесу, а також тим фактом, що у банкiв є потреба вкласти повернутi добросовiсними позичальниками кредити в обiг. Отже тенденцiю повернення довiри до банкiв та оздоровлення фiнансової системи можна побачити на збiльшеннi перелiку банкiвських установ, якi надають iпотечнi та автомобiльнi кредити. Скажу бiльше, скоро мiж банками буде точитися боротьба за клiєнтiв, що буде впливати на зниження вiдсоткової ставки. Тому перспективи для функцiонування нацiональної банкiвської системи досить привабливi, "- зазначив перший вiце-президент УКБС Борис Тимонькiн.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd