УКБС: Для обмеження адмiнтиску НБУ потрiбно визначити перелiк санкцiй

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" за результатами розгляду проекту Закону України "Про внесення змiн до деяких Законiв України (щодо нагляду на консолiдованiй основi") зазначила, що ця законотворча iнiцiатива своєчасна та об'єктивно необхiдна, оскiльки розвиток банкiвської системи обумовлює створення фiнансових групи, якi потребують належного контролю та нагляду зi сторони Нацiонального банку України. У той же час законопроект потребує серйозного доопрацювання.
УКБС виступив проти спроби на законодавчому рiвнi запровадити обов'язок аудитора, що здiйснює аудиторську перевiрку юридичних осiб банкiвської групи повiдомляти НБУ про виявленi порушення, та надавати Нацбанку робочi документи з питань аудиту юридичних осiб, що входять до складу банкiвських груп.

На думку експертiв УКБС такi змiни нiвелюють принцип незалежностi аудитора, гарантiю нерозголошення комерцiйної таємницi банку-замовника аудиторських послуг та створять колiзiю мiж нормами ЗУ "Про банки й банкiвську дiяльнiсть" та ЗУ "Про аудиторську дiяльнiсть". Для усунення протирiч мiж документами експерти УКБС пропонують передбачити необхiднiсть перевiрки консолiдованої звiтностi банкiвської групи аудитором, включеним до реєстру аудиторiв НБУ.

"Крiм того, представники банкiвської спiльноти вважають, що НБУ не повинен мати право встановлювати iндивiдуальний коефiцiєнт достатностi капiталу з урахуванням ризикiв, на якi наражаються банки через участь у банкiвський (фiнансовiй) холдинговiй групi. Оскiльки встановлення iндивiдуальних умов для окремого суб'єкту господарювання неприпустимо, - зазначає Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер. - А для усунення передумов для адмiнiстративного тиску необхiдно визначити вичерпний перелiк випадкiв, коли НБУ матиме право застосовувати обмеження та санкцiї щодо банкiвських груп."
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd