"Українському Професiйному Банку" виповнилось 15 рокiв

30 сiчня 2007 року "Українському Професiйному Банку" виповнилось 15 рокiв. Зареєстрований у 1992 роцi, вiн став одним iз перших комерцiйних банкiв незалежної України.
Протягом свого iснування "УПБ" постiйно покращував свої показники. Так, 2006 рiк банк почав з позитивним фiнансовим результатом минулорiчної дiяльностi, що склав 4,1 млн. грн. прибутку, 108,9 млн. грн. капiталу та 37,7% приросту активiв.

Станом на 1 сiчня 2007 року капiтал банку збiльшився до 200 млн. грн., активи склали 627 млн. грн.

"УПБ" успiшно досяг планових показникiв, що були поставленi у 2001 роцi на 5 рокiв наперед. Важливо те, що всi фiнансовi показники пiдтверджуються мiжнародним аудитором Deloitte.

"Український Професiйний Банк" досяг великих успiхiв ще й за рахунок того, що завжди придiляв увагу пiдбору та навчанню персоналу. Працiвники банку - одна з найбiльших його цiнностей. Не даремно в "УПБ" велика кiлькiсть людей працює протягом десятилiть.

Серед планiв "УПБ" на майбутнє - зосередження на обслуговуваннi "малих корпорацiй", що є найбiльш привабливим сегментом для банку. У найближчi 5 рокiв планується вiдкрити близько 60 вiддiлень у обласних центрах України. Також у перспективi вiдкриття представництва за кордоном.

Наступного року ВАТ "Український професiйний банк" збирається залучити на зовнiшньому ринку до $10 мiльйонiв. Крiм того, акцiонери банку вивчають можливiсть залучення портфельних iнвесторiв. Також банком розроблено стратегiчний план розвитку до 2011 року, згiдно з яким не передбачається продаж контрольного пакету акцiй. До 2011 року банк планує вiдкрити 75 структурних пiдроздiлiв, у тому числi, в Києвi, регiонах i три за межами країни - в країнах Азiї, США, Європи.

Голова Правлiння "УПБ" Андрiй Лихочас.: "Попереднi декiлька рокiв можна назвати "роками компанiй". Ми працювали на створення клiєнтської бази, з'ясовували нюанси у потребах невеликих груп компанiй. Минулий 2006 рiк - це "рiк iндивiдуального бiзнесу". Ми впровадили ряд продуктiв для фiзичних осiб, збiльшивши свiй кредитний портфель утричi.

Цей рiк ми називаємо "роком вiддiлень", оскiльки плануємо розвиватися в регiонах"

Довiдка: "Український Професiйний Банк" є розрахунковим банком Мiжнародної платiжної системи "УкрКарт".

"УПБ" є членом таких мiжбанкiвських об'єднань, бiрж, асоцiацiй, фондiв, платiжних систем, як Асоцiацiя українських банкiв, Київський Банкiвський Союз, Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, саморегульована органiзацiя Акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа", саморегульована органiзацiя "Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв", мiжнародна платiжна система "Visa International", Клуб банкiвських аналiтикiв (м. Москва).

Серед Клiєнтiв банку ДП "Напої", ТОВ "ЕЛО Лтд", ВАТ "Львiвський автобусний завод", ДП "Мiлкiленд-Україна", ТОВ "Край", ВАТ"Банкомзв*язок", ВАТ "Меблевий комбiнат "Стрий", ВАТ "Нiжинський мiськмолзавод", ВАТ "Менський сир", ВАТ "Полiграфiст", ВАТ "Аверс", ВАТ "УкрКарт", ЗАТ "Концерн "Надра", ВАТ "Миргородський сироробний комбiнат", ВАТ "Сумский молочний завод", ВАТ "Львiвський молочний комбiнат", ЗАТ "Мотордеталь", ЗАТ "Фанплит", ВАТ "Київпродмаш", ВАТ "Миколаївська малотонажна верф", ГАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", ЗАТ "Борщагiвський ХФЗ", ВАТ "Охтирський сирокомбiнат", ВАТ "Роменський молочний комбiнат".

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd