АУБ звернулась до Президента України з проханням накласти вето на Закон про мораторiй на стягнення заставленого житла

Асоцiацiя українських банкiв звернулась до Президента України Вiктора Ющенка з обгрунтуванням необхiдностi накласти вето на Закон "Про захист майнових прав громадян у перiод виходу економiки України зi стану фiнансової кризи", прийнятий парламентом 21 травня 2009 року.
Як вже повiдомлялося, згаданим Законом передбачається введення мораторiю на набуття заставодержателем чи iпотекодержателем права звернення стягнення на предмет застави чи iпотеки в разi, якщо предметом застави чи iпотеки є житлова нерухомiсть, в якiй постiйно проживають громадяни.

В АУБ наголошують, що цей Закон не вiдповiдає Конституцiї України, основам цивiльного та банкiвського законодавства, та матиме вкрай негативнi наслiдки для банкiвської системи, економiки України i українського суспiльства.

За словами Президента АУБ Олександра Сугоняка, Закон позбавляє банки правового механiзму впливу на проблемних позичальникiв, чим погiршить спроможнiсть банкiв виконувати свої зобов'язання перед вкладниками та iншими клiєнтами. Найбiльш невтiшним наслiдком прийняття Закону може бути новий виток банкiвської кризи в Українi внаслiдок погiршення платоспроможностi ряду банкiв та неповернення цими банками коштiв населенню. Окрiм цього, пiсля прийняття Закону банки будуть змушенi на невизначений час повнiстю згорнути програми iпотечного кредитування, i жоден громадянин не зможе взяти кредит на житло. Крiм того, Закон не забороняє звернення стягнення на житлову нерухомiсть iншого кредитора, що нiвелює прiоритет банку на iпотеку. Отже, прийняття Закону призведе до зникнення iпотечного житлового кредитування з перелiку банкiвських послуг.

Також в АУБ наголошують, що запровадження мораторiю на стягнення майна фiзичних осiб, яке є заставою чи iпотечним забезпеченням за кредитними договорами, є грубим втручанням у пiдприємницьку дiяльнiсть та суперечить основним принципам приватного права.

Окрiм цього, в АУБ наголошують, що Закон був прийнятий iз грубим порушенням Регламенту Верховної Ради України, адже його було винесено на розгляд народних депутатiв без подання профiльного парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi та без обов'язкових супровiдних документiв, передбачених Регламентом Верховної Ради. Внаслiдок того, що законопроект в порушення норм Регламенту, не обговорювався на засiданнi профiльного Комiтету, зауваження Асоцiацiї українських банкiв не були розглянутi народними депутатами.

З огляду на вищесказане Асоцiацiя українських банкiв звернулась до Президента України Вiктора Ющенка з проханням накласти вето на Закон "Про захист майнових прав громадян у перiод виходу економiки України зi стану фiнансової кризи", як такий, що мiстить iстотну загрозу соцiальної захищеностi населення та призведе до поглиблення кризи в банкiвськiй системi.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd