АУБ подала до НБУ пропозицiї щодо удосконалення порядку збереження обов'язкових резервiв на рахунку НБУ

Асоцiацiя українських банкiв звернулась до керiвництва Нацiонального банку України з обґрунтуванням низки пропозицiй, що матимуть позитивний вплив на забезпечення стабiльностi банкiвської системи України. Зокрема, у листi Першого вiце-президента АУБ Володимира Бондаря до Першого заступника Голови НБУ Анатолiя Шаповалова йдеться про Постанову Правлiння НБУ вiд 20.04.2010 р. N210, вiдповiдно до якої з 1 травня введенi вимоги щодо 100% перерахування банками сформованих обов'язкових резервiв на окремий рахунок в НБУ.
У зв'язку iз суттєвiстю зазначених змiн до порядку формування обов'язкових резервiв, Асоцiацiєю українських банкiв було проведено опитування банкiв щодо впливу вимог Постанови N210 на їх дiяльнiсть. Отриманi вiдгуки показали, що банки з розумiнням ставляться до впровадження нових вимог, розглядаючи їх як монетарний iнструмент управлiння грошовою масою в обiгу. Разом з тим, на думку банкiв, Постанова N210 передбачає дещо шаблонний пiдхiд з вилучення додаткової маси коштiв з банкiвської системи. Як наголошують в АУБ, за березень мiсяць дiйсно вiдбулося збiльшення ресурсної бази в цiлому по банках, але при аналiзi кожного банку окремо спостерiгається дисбаланс лiквiдностi. "Тобто для окремих банкiв з невисоким запасом лiквiдностi дiї НБУ будуть мати негативнi наслiдки", - кажуть в АУБ.

В АУБ також наголошують, що вiдповiдно до Постанови N210 банки втрачають гнучкiсть в поточних розрахунках з клiєнтами, тому що, здiйснивши перерахування 100% резервiв до НБУ, банк втрачає поточнi кошти упродовж операцiйного дня. Як пояснюють в АУБ, для забезпечення безперебiйного проведення платежiв клiєнтiв банк буде змушений тримати кошти на своєму коррахунку понад обсяги обов'язкових резервiв або залучати кошти з мiжбанкiвського ринку. Обидва варiанти ведуть до збiльшення розмiру витрат банкiв - або зв'язуються додатковi кошти на коррахунку, якi залучаються банками на платнiй основi, або сплачуються вiдсотки за мiжбанкiвськими кредитами. "Нарощення таких непродуктивних витрат є неприпустимим в умовах ще незавершеної економiчної кризи", - наголошує Володимир Бондар.

В АУБ називають i iншi приклади негативного впливу Постанови на дiяльнiсть банкiв. Так, скажiмо, якщо банк не буде в змозi залучити на мiжбанкiвському ринку кошти для виконання своїх зобов'язань, то вiдповiдно до вимог регулятора його нормативи лiквiдностi Н4, Н5 будуть складати 0%, хоча фактично банк буде мати достатньо коштiв на окремому рахунку в НБУ. Також наголошується, що додаткове спрямування лiквiдних коштiв до НБУ або розмiщення в державнi облiгацiї призведе до гальмування процесiв вiдновлення кредитування суб'єктiв господарювання та збiльшення боргу держави.

Виходячи з вищенаведеного, з метою нiвелювання негативного впливу вимог Постанови N210 на дiяльнiсть банкiв, забезпечення покращення платоспроможностi та лiквiдностi банкiвської системи, АУБ звернулась до НБУ з низкою пропозицiй. Зокрема, АУБ пропонує збiльшити вiдсоткову ставку за залишками коштiв банкiв на окремому рахунку в НБУ до розмiру облiкової ставки. Також АУБ запропонувала гарантувати банкам врахування цiльових ОВДП (випущених для фiнансування заходiв, пов'язаних з проведенням чемпiонату Євро 2012) для покриття обов'язкових резервiв банку у розмiрi 100% номiнальної вартостi протягом усього термiну обiгу вказаних облiгацiй до остаточного погашення.

На переконання АУБ, врахування таких пропозицiй матиме позитивний вплив на забезпечення стабiльностi банкiвської системи України.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd